Menu

DEKLARACJA

 

 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………… Terminy zajęć……………………………………………………………………………………… Adres email Rodzica/ Opiekuna……………………………………………………………….. Nr tel. do kontaktu…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

CENNIK miesięcznych opłat na rok szkolny 2019/2020 za zajęcia prowadzone przez Klub Sportowy KAJA ( poniżej znajdują się ceny za różne warianty godzinowe):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - jednorazowe uczestnictwo w zajęciach / opłata za wejście jednorazowe- wynosi 40zł- zajęcia trwają 60minut ( opłata za wejście jednorazowe, jeśli ktoś z Państwa nie chce uregulować opłaty pełnej za karnet miesięczny, wejścia będą przeliczane po stawce 40zł za wejście- dla zajęć trwających 60minut)

- jednorazowe uczestnictwo w zajęciach trwających 120minut wynosi 60zł ( opłata za wejście jednorazowe, jeśli ktoś z Państwa nie chce uregulować opłaty pełnej za karnet miesięczny, wejścia będą przeliczane po stawce 60zł za wejście- dla zajęć trwających 80minut, 90minut i 120minut)

- zajęcia 1 x 1h w tygodniu- opłata wynosi 120zł/ Rodzeństwo 200zł -zajęcia trwają 60minut

- zajęcia 1 x 1h 20minut w tygodniu- opłata wynosi 140zł/ rodzeństwo 240zł ( zajęcia trwają 80minut)

- zajęcia 1 x 1,5h w tygodniu- opłata wynosi 150zł/ Rodzeństwo 260zł ( zajęcia trwają 90minut)

- zajęcia 2x 1h w tygodniu- opłata wynosi 180zł/ Rodzeństwo 320zł zajęcia- trwają 2 x 60 minut= 120minut

- zajęcia 2 x 1h 20 minut w tygodniu wynosi 210 zł/ rodzeństwo 380zł ( zajęcia trwają 2 x 80minut= 160minut)

- zajęcia 2x 1, 5h w tygodniu/- opłata wynosi 220zł/ Rodzeństwo 400zł ( zajęcia trwają 2 x 90 minut)

-zajęcia 1 x w tygodniu 1h 20 minut+ 2h wynosi 235zł/ rodzeństwo 410zł ( zajęcia trwają 200minut)

- zajęcia 1 x w tygodniu, 1,5h+ 2h= 3,5h tygodniowo 240zł/ Rodzeństwo 420zł ( zajęcia trwają 120min +90min)

- zajęcia 2 x 2h= 4h tygodniowo wynoszą 260zł/ rodzeństwo 460zł ( zajęcia trwają 2 x 120minut)

-zajęcia 2x1h 20 min +2h = 4.40 h w tygodniu 270 zł /Rodzeństwo 470 zł

- zajęcia 3 x 1,5h=4,5h w tygodniu wynosi 275zł/ Rodzeństwo 480zł ( zajęcia trwają 3 x90minut)

- zajęcia 2 x 80minut+ 120minut w tygodniu wynosi 280zł/ rodzeństwo 500zł ( zajęcia trwają 280minut)

- opłata za zajęcia za 5 h tygodniowo za cały miesiąc wynosi 300zł/ 530zł ( zajęcia trwają 300minut)

- opłata za zajęcia 6h w tygodniu wynosi 320zł/ 550zł ( zajęcia trwają 360minut)

Jeśli 1 dziecko uczęszcza na zajęcia 1 x w tygodniu, a 2 dziecko uczęszcza 2 x w tygodniu, to rabat dla rodzeństwa wynosi 20zł od pełnego karnetu.

 

 

  

 

Regulamin Opłat w roku szkolnym 2019/2020: 1. Opłaty będą przyjmowane do 10tego każdego miesiąca ( płatne z góry). Wpłaty gotówkowe będą przyjmowane przed lub po zajęciach. Istnieje możliwość dokonania wpłaty na konto Klubu Sportowego KAJA( nr rachunku bankowego znajduje się na stronie www.educenterkomorow.pl). Brak opłaty w terminie skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w zajęciach, aż do czasu uregulowania wszystkich zaległych opłat. 2. Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od ustalonych za zajęcia opłat, ani nie wpływa na ich wysokość. Klub nie przewiduje możliwości odbycia dodatkowych zajęć w ramach innej grupy bądź w innym terminie ( jedynie w wyjątkowych sytuacjach- po konsultacji i ew. osobistym uzgodnieniu z Katarzyną Janota- Zwolińską). Klub nie przewiduje zastępczych terminów zajęć, jeśli nie odbyły się one z powodów od klubu niezależnych. 3. Organizacja roku dotycząca dni wolnych od zajęć prowadzona jest w oparciu o zarządzenia odpowiednich organów administracji państwowej regulujących pracę w roku szkolnym i przebiega analogicznie jak we wszystkich szkołach publicznych. O wprowadzeniu dodatkowego dnia wolnego Klub Sportowy KAJA zobowiązuje się powiadomić uczestników zajęć za pomocą SMSa lub email na podany nr telefonu lub adres email znajdujący się na deklaracji. 4. WAŻNE!!! Opłaty za zajęcia zostały skalkulowane jako opłaty STAŁE! Oznacza to, że w opłatach tych został już uwzględnione ewentualne wolne dni od zajęć ( z tytułu świąt itp...).- jedynie podczas ferii zimowych opłata miesięczna zostanie obniżona, gdyż przez 2 tygodnie zajęcia nie będą się odbywały ( odrębny cennik na września 2017 i styczeń 2018). 5. Uwaga! W związku z faktem, że opłaty pokrywają koszty funkcjonowania Klubu (opłaty za sale, sprzęty, wyposażenie, trenerzy/ instruktorzy, itp.) naliczanych zgodnie z deklaracjami uczestnictwa - opłaty obowiązują w ustalonej wysokości także jeśli dziecko nie pojawi się na których zajęciach. Rodzice nie mogą samowolnie modyfikować opłat w zależności od frekwencji uczestniczenia dziecka w zajęciach. Opłaty naliczane są zgodnie z deklaracją uczestnictwa - a nie ilością obecności. 6. W przypadku wiedzy, o dłuższej nieobecności dzieci - prosimy o uzgodnienie ewentualnych zmian opłat z Katarzyną Janota- Zwolińska, tel. 883-131-191. 7. O ewentualnej rezygnacji z uczęszczania na zajęcia należy niezwłocznie poinformować wysyłając informację na nr telefonu 883-131-191 lub email (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adresie jest podkreślnik). W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji, opłaty będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem i regulaminem ( obowiązuje okres 1 miesięcznego wypowiedzenia) 8. Jeśli trening odbywa się na podłodze Uczestnik zajęć ma obowiązek ćwiczyć na boso ( jeśli dziecko ćwiczy w skarpetkach, to jedynie na odpowiedzialność Rodzica). 9. Jeśli trening odbywa się na macie gimnastycznej Uczestnik zajęć może trenować w skarpetkach ( skarpetki muszą być świeże, czyli czyste/ nieużywane w innym celu danego dnia, a jedynie przeznaczone na trening) 10. Do przejścia z szatni na halę ( lub z hali do toalety) zaleca się odrębne obuwie, najlepiej klapki lub inne kapcie, aby nie wnosić ew . zanieczyszczeń na salę lub matę gimnastyczną. ……………………………………………………

 

PODPIS RODZICA/ OPIEKUNA Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji ( jedynie na potrzeby wewnętrzne Klubu Sportowego KAJA)

 

____________________________ __________________________________________ (data) (podpis matki, ojca lub opiekuna)

 

   

Oświadczenie o upoważnieniu do odbioru dziecka ze świetlicy
Rok szkolny 2019/2020

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że moje dziecko

................................................................................................................................................................................

( imię i nazwisko dziecka)

klasa.............................................................będzie odbierane ze świetlicy przez upoważnioną osobę:

1................................................................................................................
2................................................................................................................
3................................................................................................................
4................................................................................................................

W każdy ................................................................................
O godzinie...........................................................................
Oraz
W każdy................................................................................
O godzinie.............................................................................

Oświadczam, że szkoła Podstawowa

.................................................................................................................................................................................

(Podać nazwę szkoły)

 

 

 

 

nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas zajęć sportowych
prowadzonych przez KLUB SPORTOWY KAJA oraz od momentu odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej,
aż do momentu odprowadzenia go do świetlicy po zakończonych zajęciach.
Pełną odpowiedzialność ponosi organizator zajęć......................................................................................

 

..........................................................
(data)

............................................................................................................................................................................

( podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego)

.................................................................................................................................................................................
( podpis Rodzica/ Opiekuna Prawnego)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ZGODA NA TRANSPORT

 

............................................................... ............................................
Miejscowość, data

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów
...............................................................
Ulica, nr domu
..............................................................
Kod, miejscowość
.............................................................
Telefony kontaktowe

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przewóz dziecka

Wyrażam zgodę na transport mojego dziecka ............................................................................................

Imię i nazwisko dziecka oraz terminy transportu

busem Klubu Sportowego KAJA na zajęcia sportowe, których organizatorem jest Klub Sportowy KAJA
oraz na odwiezienie po zajęciach do świetlicy szkolnej
....................................................................................... ( proszę podać nazwę szkoły) roku szkolnym
2019/2020
Miejsce zajęć sportowych: ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków
Proszę o zaznaczenie odpowiedniego wariantu jeśli chodzi o odbiór dziecka ( proszę o wypełnienie
właściwego pola):

 

 

 

 

 

 

 


1. Proszę o odwiezienie dziecka z powrotem do
świetlicy.................................................................................................................................
2. Odbiorę Dziecko osobiście od Kierowcy po powrocie z zajęć sportowych z miejsca
zbiórki ....................................................................................
3. Upoważniamy do odbioru dziecka od Kierowcy następujące osoby:

Lp. imię i nazwisko nr dowodu osobistego

4. Wyrażamy zgodę/nie wyrażamy zgody* na samodzielny powrót naszego dziecka po
przywiezieniu z zajęć busem KS KAJA, z parkingu pod szkoła ( proszę podać nazwę szkoły)
...................................................................................................................................................................
............
do domu i bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo naszego dziecka w
drodze do domu.

5. Będę dziecko odbierać bezpośrednio po zajęciach z Pruszkowa, ul. Andrzeja 1
...........................................

Podpis matki/ prawnego opiekuna*

...........................................

Podpis ojca/ prawnego opiekuna* .

W czasie jazdy busa, uczestnicy nie mogą:
• Spacerować w autobusie,
• Stawać na siedzeniach,
• Zaśmiecać busa-wyrzucać śmieci na podłogę lub wciskać w siedzenia,
• Głośno krzyczeć,
• Zachowywać się w sposób utrudniający prowadzenie busa.

 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Klub Sportowy KAJA z siedzibą w
Pruszkowie, ul. Andrzeja 1
 może Pan/Pani skontaktować się z Klubem Sportowym KAJA w sprawie ochrony danych
pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ( w adresie jest podkreślnik) lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo udostępniać Pana/Pani dane osobowe
innym odbiorcom, jeżeli będzie to niezbędne do przeprowadzenia zajęć sportowych lub do
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze

 pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych
w celu wykonywania swoich obowiązków
 organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane

 przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentacji

4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie (cofnięcie
zgody - tylko w formie pisemnej, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem)
5. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych
przez Administratora do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji i
przeprowadzenia zapisu na zajęcia organizowane przez Klub Sportowy KAJA, a ich niepodanie
uniemożliwi udział w Państwa Dziecka w zajęciach.
7. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

........................... ...............................................
/miejscowość, data/ /podpis Rodzica/ opiekuna prawnego

 

 

 

Oświadczenie

o upoważnieniu do odbioru dziecka ze świetlicy ze szkoły w Nowej Wsi.
Rok szkolny 2019/2020

Oświadczenie

Ja niżej podpisany oświadczam , że moje dziecko ....... ........... .... ....... ... ... ...... ...... .. .

imię i nazwisko dziecka)

klasa ............. ... .. ... .. będzie odbierane ze świetlicy przez upoważnioną osobę, pracującą w
szkole .. .... ....... .. ......... .. ... .... ...... .. .
1 ....... .... ... .. ..... ........... ... ...... .. ...... ... .. ... ......... ..... .
2 ...... .............. ..... ......... ...... .. .. .... ························
3 ..... ..... .. .. ... .... ....... ... ..... .. .. ...... .. ························

w każdy ....... ......... ... .. .. .... ..... ..... .
o godzinie: ... ... ....... .... ... .. ... ......... . .
oraz
każdy ........... .... ... ....... .. ..... .. ...... .
o godzinie: ....... ..... ... ... .. .............. .

Oświadczam, że Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi nie ponosi odpowiedzialności za
bezpieczeństwo mojego dziecka podczas zajęć .. ..... ... ... .... ............ prowadzonych przez
... .... ........ ......... .... ........ ... ....... ....... .... oraz od momentu odbioru dziecka ze świetlicy
szkolnej, aż do momentu odprowadzenia go do świetlicy po zakończonych zajęciach. Pełną
odpowiedzialność ponosi organizator zajęć .. .. .... ............ .. .............. ..... ........ .. ... .

(data)

(podpisy rodziców/prawnych opiekunów)